Klienci
Wydarzenia

Wstęp

System BMK (Bank Micro Kernel) firmy Softax jest w pełni zintegrowanym, modułowym, wielowalutowym systemem bankowym, obejmującym m.in. kartotekę klientów, obsługę różnorodnych produktów bankowych: rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, depozyty terminowe i kredyty, rozliczenia międzybankowe, obsługę kasowo–skarbcową.

Wprowadzenie

W dzisiejszym świecie coraz szybszego tempa zmian na rynkach finansowych, rosnącej konkurencji, nowych oczekiwań klientów pod względem oferty produktowej, kanałów dystrybucji usług i produktów bankowych, nowo powstające banki stoją przed ogromnym wyzwaniem: jak wybrać odpowiedni funkcjonalnie i technologicznie system bankowy. System, który rzeczywiście ułatwi szybkie i elastyczne reagowanie na obecne i przyszłe potrzeby klientów, skróci czas niezbędny do wprowadzenia do oferty nowych produktów, a jednocześnie umożliwi obsługę wielokanałową z dostępem w trybie 24x7.System BMK został stworzony z założeniem wspierania nowoczesnej bankowości zorientowanej na obsługę klienta poprzez kanały elektroniczne. Architektura systemu BMK zapewnia więc skalowalność, wydajność i niezawodność, wykorzystując w pełni najnowsze, dostępne technologie informatyczne tak w sferze oprogramowania jak i sprzętu. U podstaw architektury systemu leży modularność pozwalająca na elastyczne dostosowanie jego funkcjonalności do konkretnych potrzeb. Modularność wsparta jest poprzez otwartość rozumianą jako udostępnienie funkcjonalności w postaci usług w modelu SOA (Service Oriented Architecture).

Kluczowe obszary działania systemu

Osiąganie przewagi konkurencyjnej banku

 • Bogata funkcjonalność biznesowa, umożliwiająca szeroką ofertę produktową w zakresie rachunków bieżących, oszczędnościowych, depozytów terminowych, kredytów.
 • Łatwe tworzenie nowych, produktów bankowych na podstawie dostarczonych wzorców.
 • Możliwość budowania przez bank własnej funkcjonalności z wykorzystaniem dostarczanej platformy programistycznej dla aplikacji bankowych.
 • Wsparcie dla wielu kanałów dystrybucji, jak: oddziały, bankomaty, terminale POS, call center, bankowość mobilna i internetowa.
 • Dostęp klientów do usług bankowych w trybie 24x7.

Efektywne wsparcie dla pracy operacyjnej z systemem

 • Definiowanie nowych produktów poprzez kopiowanie i edycję predefiniowanych wzorców.
 • Narzędzia do testowania prawidłowości funkcjonowania wprowadzanych produktów i usług oraz zmian parametrów dla istniejących produktów i usług.
 • Możliwość adaptacji funkcjonalności systemu do wewnętrznych procesów biznesowych w banku.
 • Narzędzia do zarządzania procesami systemowymi (monitoring wydajności, procesy masowe, raporty).

Zarządzanie ryzykami, przeciwdziałanie wyłudzeniom i zgodność z wymaganiami prawnymi

 • Kompleksowa weryfikacja wiarygodności kredytowej, oraz rozbudowana i wielowątkowa ocena zdolności kredytowej kredytobiorców.
 • Różnorodne drzewa i listy scoringowe z możliwością prostego definiowania nowych cech scoringowych i różnicowania przypisanej do nich punktacji w zależności od dowolnych zmiennych.
 • Rozbudowana funkcjonalność przeciwdziałania wyłudzeniom, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zapewniająca weryfikację klientów zarówno przed zawarciem umowy, jak i cyklicznie, w wielu niezależnych bazach (KNF, SWOZ, listy sankcyjne, listy PEP), oraz umożliwiająca prowadzenie dodatkowo własnej bazy danych.
 • Pełna zgodność z wymaganiami GIODO.
 • Pełna zgodność z wymaganiami ustawy o rachunkowości.

Łatwość integracji w architekturze IT banku

 • Przetwarzanie dużej liczby transakcji w trybie 24x7 przy jednoczesnym przetwarzaniu operacji masowych.
 • Skalowalność systemu łatwa do osiągnięcia poprzez konfigurację kolejnych maszyn z wykorzystaniem wewnętrznych mechanizmów replikacji modułów.
 • Złożone mechanizmy bezpieczeństwa spełniające wysokie wymagania banków wynikające tak z działań regulatorów, jak i praktyki dnia codziennego.
 • Łatwa integracja z innymi systemami eksploatowanymi w banku dzięki architekturze opartej na modelu SOA.
 • Technologia i architektura techniczna oparta na otwartych standardach, pozwalająca na oszczędności w obszarze kosztów operacyjnych.

Funkcjonalność biznesowa

Architektura funkcjonalna jest oparta na pakietach funkcjonalnych, zawierających kompletne zestawy funkcji niezbędnych do obsługi danej dziedziny biznesu. Poszczególne pakiety funkcjonalne mogą być łączone ze sobą w konfigurację przystosowaną do potrzeb banku. Poszczególne funkcje biznesowe w ramach pakietów są wykorzystywane jako elementy składowe procesów biznesowych:

 • dotyczących obsługi klientów w oddziałach i kanałach elektronicznych, takich jak rejestracja klienta, otwieranie rachunku, rejestracja wniosku kredytowego, obsługa dyspozycji klientów itp.;
 • wewnętrznych procesów banku, takich jak obsługa księgowa, windykacja, zarządzanie gotówką, zarządzanie uprawnieniami w systemie, administracja produktami, administracja techniczna systemem itp.

Wsparcie operacyjne

System BMK poprzez konsolę axManager oferuje szereg rozwiązań wspierających operacyjną pracę z systemem, w szczególności zarządzanie cyklem życia produktów i administrację procesami masowymi.

Definiowanie produktów

System udostępnia predefiniowane wzorce produktów depozytowych i kredytowych, na podstawie których można tworzyć nowe produkty poprzez kopiowanie i edycję wzorców. Dodatkowo axManager udostępnia funkcjonalność graficznego Modelera Reguł umożliwiającego projektowanie reguł biznesowych w postaci drzew decyzyjnych.

Testowanie zmian konfiguracji produktów

Zanim nowo zdefiniowane produkty i usługi będą udostępnione w środowisku produkcyjnym, podlegają walidacji pod względem poprawności działania. Każdorazowa zmiana parametrów produktu działającego produkcyjnie może być także przetestowana z użyciem narzędzi testowych i automatycznie przeniesiona na środowisko produkcyjne.

Zarządzanie produktami i procesami

System posiada wbudowany zestaw narzędzi do monitorowania wydajności procesów masowych, w tym szereg raportów i statystyk. Dzięki temu jest możliwe np. porównanie wyników na podstawie danych historycznych oraz danych po zmianie parametrów produktów czy usług.

Architektura Systemu

System BMK oferuje nie tylko bogatą funkcjonalność pod względem oferty produktowej, ale jest też zaprojektowany i zbudowany z myślą o szybkim reagowaniu na zmieniające się dynamicznie potrzeby. Podstawę architektury BMK stanowi Framework Aplikacyjny udostępniający bazowe mechanizmy dla specjalizowanych modułów funkcjonalnych implementujących funkcje biznesowe. Moduły działają w oparciu o wspólne warstwy zapewniające wykonywanie podstawowych serwisów w szybki, bezpieczny i niezawodny sposób. Projekt i budowa każdej warstwy i modułu podporządkowana jest pracy wielowątkowej, odseparowaniu szczegółów fizycznych implementacji oraz optymalnej komunikacji.

Miejsce w architekturze IT banku

System BMK zawiera wbudowaną Warstwę Komunikacyjną zapewniającą optymalną komunikację poprzez WebServices z innymi systemami banku. Z wykorzystaniem Softax BPI istnieje możliwość integracji poprzez sprawdzone w realnych warunkach bramki do kilkudziesięciu typów systemów spotykanych w polskich bankach.

W całościowej architekturze systemów IT banku, System BMK wymaga integracji z wieloma innymi systemami. Ze względu na wspólne korzenie architektoniczne, BMK można łatwo zintegrować z innymi produktami firmy Softax tworząc kompletne rozwiązanie w obszarze obsługi całego cyklu życia produktu finansowego i wielokanałowego przetwarzania transakcji finansowych.

Softax ICC (Interactive Communication Center)

Multikanałowa platforma obsługi produktów finansowych – bankowość internetowa, bankowość mobilna, aplikacja call center, aplikacja oddziałowa, notyfikacje SMS/EMAIL/FAX/push, miksowane treści dla bankowości mobilnej i internetowej. więcej...

Softax BPI (Business Integration Platform)

System typu korporacyjna szyna usług (Enterprise Service Bus) umożliwiający integrację systemów obsługujących kanały dostępu i systemów back-end. więcej...

Softax CA (Authorization Center)

Centrum Autoryzacji to nowoczesna, kompletna i skalowalna platforma do centralnego zarządzania procesami związanymi z uwierzytelnianiem dostępu, autoryzacją operacji, kontrolą uprawnień, obsługą certyfikatów cyfrowych i usług PKI. więcej...

Softax IFD (Interactive Fraud Detector)

System wykrywania i zapobiegania nadużyciom finansowym podczas operacji wykonywanych z użyciem kart bankowych i innych kanałów obsługi. więcej...

Advantica

Platforma kartowo - płatnicza nowej generacji umożliwiającą kompleksową obsługę produktów kartowych i usług płatniczych z wykorzystaniem nowoczesnych zbliżeniowych płatności mobilnych. więcej...

Funkcjonalność BMK w modelu BIAN

Modularna budowa Systemu BMK oparta o model SOA daje możliwość wykorzystania całości lub wybranych części dostępnych funkcjonalności do budowy nowych rozwiązań w zgodzie z założeniami architektury BIAN. BMK realizuje funkcje biznesowe w poniższych obszarach i domenach biznesowych zgodnych ze standardem BIAN.

Dane referencyjneSprzedaż i UsługiOperacje i ZarządzanieWsparcie Biznesu
Kartoteka KlientówZarządzanie Kanałami DystrybucjiProdukty dla Bankowości DetalicznejZarządzanie IT
Podmioty ZewnętrzneWspólne funkcje dla kanałówProdukty dla Bankowości KorporacyjnejRaporty finansowe
Dane RynkoweSprzedażKarty i transakcje kartowe
Zarządzanie ProduktamiZarządzanie klientamiUsługi dla klientów
UsługiPłatności, rozliczenia międzybankowe
Ewidencja zabezpieczeń kredytów
Zarządzanie rachunkami

Architektura techniczna

Technologia

System BMK, podobnie jak inne produkty firmy Softax został zbudowany na bazie wspólnych pryncypiów architektonicznych:

 • Niezależność od producentów baz danych. Możliwe wykorzystanie baz danych Oracle, DB2 i Postgres.
 • Komponenty są tworzone pod systemem Linux x64 i IBM PowerLinux. Istnieje możliwość instalacji na innych systemach typu UNIX.
 • Kluczowe warstwy i komponenty są zaimplementowane w języku C++ dla zapewnienia maksymalnej efektywności działania.
 • Warstwy definiujące procesy i specyficzne funkcje biznesowe są oprogramowane w językach skryptowych lub z wykorzystaniem modelerów graficznych.
 • Wszystkie komponenty komunikują się poprzez uniwersalną warstwę komunikacyjną w modelu SOA. Warstwa komunikacyjna jest niezależna od dostawców middleware i niezależnie od własnych mechanizmów do zarządzania udostępnia bramkę dla protokołu SNMP.

Niezawodność

Architektura systemu umożliwia instalowanie wielu kopii modułów systemu na wielu maszynach. W wyniku tego możliwa jest instalacja rozproszona na farmie wielu fizycznych lub wirtualnych serwerów. W połączeniu z mechanizmami klastrowymi baz danych Oracle lub DB2 taka konfiguracja daje wysoki poziom niezawodności i odporności na różnorakie awarie sprzętowe. Architektura, implementacja i praktyka działania Systemu BMK w pełni predysponują go do pracy w trybie 24x7.

Wydajność

Bazowe warstwy systemu BMK zaprojektowano z myślą o przetwarzaniu bardzo dużej liczby transakcji finansowych w bardzo krótkim czasie. System powstał przy założeniu, że transakcje są głównie inicjowane w Internecie, za pomocą karty płatniczej lub urządzenia mobilnego. System BMK jest dostosowany do obsługi wielu milionów rachunków, przetwarzania milionów przelewów w sesjach i setek transakcji kartowych lub internetowych na sekundę.

Bezpieczeństwo

System BMK posiada zaimplementowane mechanizmy pozwalające na kontrolę dostępu do każdego obiektu definiowanego na poziomie Frameworku Aplikacyjnego i zaimplementowanych w nim modułów funkcjonalnych. Mechanizmy te pozwalają na bardzo precyzyjną granulację restrykcji do dostępu, wykonywania i modyfikowania poszczególnych danych i funkcji tak przez użytkowników jak i przez automatyczne procesy. Mechanizmy udostępniane przez Warstwę Komunikacyjną w komunikacji z innymi systemami pozwalają na:

 • obsługę podpisu cyfrowego;
 • szyfrowanie zawartości wymienianych danych, np. WS-security dla WebServices;
 • uwierzytelnianie nadawcy i odbiorcy;
 • szyfrowanie transmisji danych poprzez protokół TLS (Transport Layer Security).